Polityka prywatności Große Kreisstadt Löbau

Bardzo się cieszymy Państwa zainteresowaniem Große Kreisstadt Löbau. Ochrona danych ma w naszej administracji szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Große Kreisstadt Löbau jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dotyczą dane, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług administracji naszego miasta, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dotyczą dane.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dotyczą dane, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwymi dla danego kraju, obowiązującymi dla Große Kreisstadt Löbau. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza administracja pragnie poinformować społeczeństwo o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dotyczą dane, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych Große Kreisstadt Löbau wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na ryzyko związane z bezpieczeństwem, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dotyczą dane, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Ochrona danych osobowych Große Kreisstadt Löbau opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim przy opracowywaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dotyczą dane"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dotyczą dane
Osoba, której dotyczą dane, oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania danych
Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) profilowanie
Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) pseudonimizacja 
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) przetwarzający dane
Przetwarzający dane to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) odbiorca
Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia
Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący osobą, której dotyczą dane, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym dane oraz osobami, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) zgoda
Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez osobę, której dotyczą dane, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO), innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Große Kreisstadt Löbau
Altmarkt 1
02708 Löbau
Deutschland

Tel.: +49 (0)3585 450-0
E-Mail: info@loebau.de
Website: www.loebau.de

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Marcus Scholz
Große Kreisstadt Löbau
Altmarkt 1
02708 Löbau
Deutschland

Tel.: +49 (0)3585 450-111
E-Mail: marcus.scholz@loebau.de
Website: www.loebau.de

Każda osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Cookies

Strony internetowe Große Kreisstadt Löbau używają cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki zastosowaniu plików cookie Große Kreisstadt Löbau może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w rozumieniu użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Große Kreisstadt Löbau gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez osobę, której dotyczą dane, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz - referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Große Kreisstadt Löbau nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dotyczą dane. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też Große Kreisstadt Löbau analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej instytucji, a ostatecznie zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczą dane.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dotyczą dane, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przesyłane do inspektora są określone w odpowiedniej masce wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dotyczą dane, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dotyczą dane, a także data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dotyczą dane, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora, jakim jest oferowanie osobie, której dotyczą dane, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili dostarcza każdej osobie, której dotyczą dane, na jej wniosek, informacji o tym, w którym miejscu przechowywane są dane osobowe odnoszące się do tej osoby. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dotyczą dane, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. W tym kontekście cały personel administratora jest dostępny dla osoby, której dotyczą dane, jako osoby kontaktowe.

7. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Große Kreisstadt Löbau zawiera przepisy ustawowe, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą administracją, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dotyczą dane, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dotyczą dane, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dotyczą dane, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dotyczą dane. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dotyczą dane, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie UE lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu UE lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

9. Prawa osoby, której dotyczą dane

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie UE, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa i uzyskać potwierdzenie, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie UE, do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych osobowych, bezpłatnie, informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto, dyrektywa i rozporządzenie UE przyznały osobie, której dotyczą dane, dostęp do następujących informacji:

- cele przetwarzania danych
- kategorie przetwarzanych danych osobowych
- odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
- jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria pozwalające określić ten okres
- istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
- istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
- jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dotyczą: wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
- istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dotyczą dane.

Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie UE, do żądania natychmiastowego sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d)  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie UE do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

- dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne
- osoba, której dotyczą dane, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania
- osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
- usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
- dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO

Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dotyczą dane, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Große Kreisstadt Löbau, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Große Kreisstadt Löbau zadba o to, aby żądanie usunięcia danych zostało natychmiast spełnione.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Große Kreisstadt Löbau, a nasza instytucja jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, Große Kreisstadt Löbau, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, zastosuje rozsądne środki, w tym środki o charakterze technologicznym, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dotyczą dane, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych, ich kopii lub replikacji, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Große Kreisstadt Löbau w indywidualnych przypadkach zapewni podjęcie koniecznych kroków.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie UE, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dotyczą dane, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
- osoba, której dotyczą dane, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dotyczą dane, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Große Kreisstadt Löbau, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Große Kreisstadt Löbau zapewni ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie UE, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Große Kreisstadt Löbau.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie UE prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Große Kreisstadt Löbau nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dotyczą dane, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Große Kreisstadt Löbau przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Große Kreisstadt Löbau do celów marketingu bezpośredniego, Große Kreisstadt Löbau nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dotyczą dane, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Große Kreisstadt Löbau lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

h) zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie UE, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dotyczą dane, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dotyczą dane, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dotyczą dane.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dotyczą dane, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą dane, Große Kreisstadt Löbau wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dotyczą dane, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby, której dotyczą dane, ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem UE.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

10. Ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się takiemu usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)).

11. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania serwisu Facebook

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o dodanie do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Kompletny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na niej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dotyczą dane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dotyczą dane, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dotyczą dane, i zapisuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dotyczą dane. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wyłączenie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystane przez osobę, której dotyczą dane, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

12. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania Google+

Administrator zintegrował na tej stronie przycisk Google+ jako element. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z prowadzoną działalnością. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej między innymi na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni przycisk Google+ w celu pobrania reprezentacji odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dotyczą dane. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą witrynę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób dokona rekomendacji Google+1, Google przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dotyczą dane, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendacje Google+1 osoby, której dotyczą dane, i udostępnia je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dotyczą dane. Polecenie Google+1 dokonane przez osobę, której dotyczą dane, na tej stronie internetowej będzie następnie zapisywane i przetwarzane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dotyczą dane, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dotyczą dane, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również po to, aby ulepszać lub optymalizować różne usługi Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby jej dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec temu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki od Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania Instagrama

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty serwisu Instagram. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną i który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także redystrybucję tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagram jest firma Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Instagrama (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dotyczą dane, za każdym razem, gdy osoba, której dotyczą dane, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagrama i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dotyczą dane. Jeśli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dotyczą dane, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagrama, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania Matomo

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Matomo. Matomo jest oprogramowaniem open source służącym do analizy stron internetowych. Analiza sieciowa to zbieranie, zestawianie i analiza danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dotyczą dane, weszła na stronę internetową (tzw. odsyłacz - referrer), jakie podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora danych, pliki dziennika wrażliwe na ochronę danych są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator danych wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, jest automatycznie wywoływana przez komponent Matomo do przesyłania danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dotyczą dane, co służy nam między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Matomo może być w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, osoba, której dotyczą dane, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Matomo i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz zapobiec takiemu gromadzeniu. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi ustawić w swojej przeglądarce opcję "Do Not Track".

W przypadku ustawienia pliku Opt-Out-Cookies istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dotyczą dane.

Więcej informacji oraz obowiązujące zasady ochrony prywatności Matomo można znaleźć pod adresem https://matomo.org/privacy/.

15. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania Twittera

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, także dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. followersom danego użytkownika. Followersi to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki czy retweety.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora, na której zintegrowany jest element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni element Twittera do pobrania z Twittera reprezentacji odpowiedniego elementu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dotyczą dane. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dotyczą dane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, oraz zapisane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

16. Polityka prywatności w zakresie użytkowania i stosowania YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, gdy wywoływana jest podstrona z filmem wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dotyczą dane.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczą dane, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

17. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej insytucji do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza instytucja podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej instytucji lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą dane, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest klientem administratora danych (motyw 47 zd. 2 DS-GVO (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO)).

18. Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych partnerów (udziałowców).

19. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

20. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dotyczą dane; ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dotyczą dane, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dotyczą dane, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza instytucja zawrze z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dotyczą dane, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dotyczą dane, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dotyczą dane, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

21. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna instytucja nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza deklaracja ochrony danych została stworzona przez generator deklaracji ochrony danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Monachium, we współpracy z informatykiem z Kolonii i prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.

https://dg-datenschutz.de/
https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau